Image Alt

Regulamin klubu

OGÓLNE WARUNKI CZŁONKOSTWA KLUBU

Niniejsze Ogólne Warunki Członkostwa Klubu sportowego Evergym (zwane dalej „OWC”) określają ogólne warunki członkostwa Członków Klubu (zwanych dalej „Członkami Klubu”) w Klubie Sportowym Evergym należącym do S-Gym sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 100 (zwanym dalej Klubem Evergym).

 1. Członek Klubu podlega prawom i obowiązkom określonym w OWC oraz w Formularzu Rejestracyjnym (zwanych dalej łącznie Umową), które potwierdzają fakt zawarcia Umowy pomiędzy Klubem Evergym, a Członkiem Klubu.

 2. Członkiem Klubu może zostać każdy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych po ukończeniu 18 roku życia a w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 17 lat i nie są całkowicie ubezwłasnowolnione, status Członka Klubu można uzyskać za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 3. Status Członka Klubu uzyskuje się po zawarciu Umowy, które następuje po podpisaniu Formularza Rejestracyjnego, niniejszych OWC oraz po uiszczeniu przewidzianych umową płatności na rzecz Klubu Evergym, w terminach określonych poniżej. Opłaty te obejmują: Opłatę wpisową określoną w pkt. 17 oraz Składki członkowskie określone w pkt. 18 (zwane dalej łącznie: „Opłatą Członkowską”). W przypadku podpisywania Formularza Rejestracyjnego, w okresie przedsprzedaży przed otwarciem Klubu Evergym, członkostwo rozpoczyna się najwcześniej w dacie otwarcia Klubu.

 4. Niniejsze OWC mają również zastosowanie do Członków Klubu, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Klubem Evergym a osobą trzecią.

 5. Członkostwo jest imienne i nie może być przeniesiona na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Klubu Evergym. Przekazanie członkostwa, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, podlega opłacie w wysokości opłaty transferowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 6. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Karta jest imienna i prawo do korzystania z niej nie może być przeniesione na osoby trzecie. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych kart członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu Evergym. Klub Evergym może odmówić wejścia do Klubu w przypadku nie okazania przez Członka Klubu karty członkowskiej. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, za opłatą przewidzianą aktualnym cennikiem.

 7. Umowa dotycząca członkostwa w Klubie Evergym może zostać zawarta na czas określony (zwany dalej Minimalnym okresem członkostwa):
  a) 1 – miesiąca
  b) 3 – miesięcy
  c) 6 – miesięcy
  d) 12 – miesięcy
  e) 24 – miesięcy

 8. Minimalny okres trwania członkostwa Członka Klubu określony jest w Formularzu Rejestracyjnym, liczony jest w pełnych miesiącach kalendarzowych i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu podpisania Formularza Rejestracyjnego, z zastrzeżeniem, przypadku gdy Członek Klubu podpisze Formularz Rejestracyjny w pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku minimalny okres trwania członkostwa rozpoczyna się w dniu uzyskania członkostwa.

 9. Z dniem następującym po ostatnim dniu Minimalnego okresu członkostwa Umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, na warunkach obowiązujących w ostatnim dniu minimalnego okresu członkostwa chyba, że Członek Klubu albo Klub Evergym, nie później niż na 14 dni przed upływem Minimalnego okresu członkostwa określonego w pkt 5a albo nie później niż na 30 dni przed upływem Minimalnego okresu członkostwa określonego w pkt 5b,c,d,e wyśle listem poleconym drugiej Stronie Umowy oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy. W przypadku gdy umowa przedłuży się, zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego, każda ze stron będzie miała prawo do rozwiązania Umowy po uprzednim dokonanym na piśmie wypowiedzeniu, którego okres wynosić będzie 1 miesiąc i rozpoczynać się będzie od początku miesiąca następującego po dacie dostarczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Upływ okresu wypowiedzenia Strony określają jako ostatni dzień miesiąca.

 10. W okresie wypowiedzenia Członek Klubu jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległych Opłat Członkowskich oraz jest zobowiązany do opłacenia Składki Członkowskiej za okres wypowiedzenia, a Klub Evergym jest uprawniony do pobrania Składki Członkowskiej za ten okres.

 11. W czasie Minimalnego okresu członkostwa Członek Klubu nie może zrezygnować ze swojego członkostwa, z wyłączeniem przypadku gdy Klub Evergym rażąco narusza warunki Umowy i pomimo pisemnego wezwania udzielającego mu 21 dniowego terminu na zaniechanie naruszeń nie naprawia takiej sytuacji.

 12. Członkostwo może zostać rozwiązane przez Klub Evergym bez wypowiedzenia, jeżeli kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom Evergym, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania Członka Klubu, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

 13. Członkostwo może zostać rozwiązane przez Klub Evergym bez wypowiedzenia, jeżeli Członek Klubu naruszy warunki niniejszej Umowy, lub Opłaty Członkowskie lub inne płatności pozostaną nieuregulowane, jeżeli pomimo powiadomienia Członka Klubu o zaległości, płatność nie została uregulowania w terminie wskazanym przez Klub Evergym.

 14. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem Minimalnego okresu członkostwa z przyczyn innych niż wskazane w pkt 11 Członek Klubu jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Klubu Evergym kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 25% Składek Członkowskich obliczonych proporcjonalnie od dnia następującego po skutecznym rozwiązaniu umowy do ostatniego dnia zadeklarowanego w Formularzu Rejestracyjnym Minimalnego okresu członkostwa, za które Członek nie dokonał zapłaty, a które byłyby należne gdyby Umowa obowiązywała do końca Minimalnego okresu członkostwa – nie mniej niż wysokość Składki członkowskiej za jeden miesiąc członkostwa.

 15. Niezależnie od powyższych postanowień, Członek Klubu nie ma prawa do korzystania z obiektów sportowych Klubu Evergym w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek Opłatą Członkowską lub inną płatnością na rzecz Klubu Evergym lub podał dane, które uniemożliwiają Klubowi Evergym realizację polecenia zapłaty lub pobranie opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty). W takiej sytuacji Klub Evergym jest zwolniony od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Członka Klubu do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Klub Evergym ma prawo do nie wpuszczenia Członka Klubu na teren obiektu sportowego Klubu Evergym.

 16. Umowa może zostać rozwiązania w przypadkach określonych niniejszą Umową wyłącznie drogą pisemną: listem poleconym lub bezpośrednio w Klubie Evergym.

 17. Wysokość Opłaty wpisowej określa Formularz Rejestracyjny. Opłata wpisowa płatna jest niezwłocznie po podpisaniu Formularza Rejestracyjnego przez Członka Klubu. W przypadku, gdy Członek Klubu w czasie trwania dotychczasowego członkostwa opłacanego z góry, albo w ciągu miesiąca po wygaśnięciu takiego członkostwa zawrze z Klubem Evergym nową umowę, to taki Członek Klubu, z uwagi na kontynuację stosunku członkostwa, zostanie zwolniony z ponoszenia kolejnej Opłaty wpisowej w związku z zawarciem nowej umowy.

 18. Składki Członkowskie określa Formularz Rejestracyjny i są one należne i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Wszelkie płatności uiszczone z góry traktowane będą jako wpłaty na poczet usług świadczonych w kolejnych okresach rozliczeniowych. Składki Członkowskie płatne są z góry do 7 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Członek Klubu zobowiązany jest do dokonania zapłaty Opłaty Członkowskiej za pierwszy okres członkostwa, w dniu podpisania Formularza Rejestracyjnego Opłaty Członkowskie wnoszone wraz z podpisaniem Formularza Rejestracyjnego. Opłaty Członkowskie wnoszone wraz z podpisaniem Formularza Rejestracyjnego nie obejmuję okresu, w  którym Członek Klubu nie ma prawa do korzystania z Klubu Evergym

 19. Opłaty Członkowskie mogą być regulowane w następujący sposób:

  a) W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 lit a,b,c – miesięcznie za pomocą karty kredytowej (akceptowane przez Klub Evergym karty to: VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS), generowane automatycznie bezpośrednio z danej karty; lub
  b) W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 lit c,d,e – miesięcznie poprzez ustanowienie polecenia zapłaty na rzecz Klubu Evergym wprost z konta bankowego Członka Klubu.
  c) W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 lit a,b,c – jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, płatnej przy podpisaniu Umowy oraz na początku każdego kolejnego okresu członkostwa.

 20. W przypadku gdy Członek Klubu zobowiązuje się, że nie rozwiąże Umowy przez okres 12 albo 24 miesięcy, to Klub Evergym zobowiązuje się do udzielenia Członkowi Klubu zniżki w wysokości określonej w cenniku, na opłaty członkowskie wnoszone przez Członka Klubu w okresie powyższych 12 albo 24 miesięcy. W Przypadku, gdyby umowa została rozwiązana bądź naruszona z powodu lub winy leżącej po stronie Członka Klubu przed upływem ww. okresu 12 albo 24 miesięcy to Członek Klubu będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Klubu Evergym kwoty równej kwocie zniżki, udzielonej mu do dnia rozwiązania umowy.


 21. W przypadku dwukrotnej niemożności pobrania przez Klub Evergym płatności metodą zadeklarowaną przez Członka Klubu w Formularzu Rejestracyjnym, z jakiegokolwiek powodu Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania karty kredytowej lub debetowej lub uiszczenia w gotówce należności w siedzibie Klubu Evergym.

 22. W przypadku powstania zaległości w płatności składki, Klub Evergym dokonuje natychmiastowego zawieszenia członkostwa bez dodatkowego zawiadamiania Członka Klubu. W okresie zawieszenia Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu na teren obiektów sportowych Klubu Evergym a Klub Evergym nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz Członka Klubu.

 23. Opłaty Członkowskie Klubu Evergym mogą wzrastać w trakcie Minimalnego okresu członkostwa, pod warunkiem powiadomienia Członka Klubu o tym fakcie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Członek Klubu będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia o zmianach w wysokości Opłat.

 24. W uzasadnionych okolicznościami przypadkach, w szczególności z uwagi na wypadki losowe status Członka Klubu może być zawieszony na czas d 14 dni do maksymalnie 12 miesięcy na warunkach indywidualnie określonych przez Członka Klubu i upoważnionego przedstawiciela Klubu Evergym. Okres zawieszenia, o którym mowa powyżej nie wlicza się do Minimalnego okresy członkostwa i nie może pokrywać się z okresem wypowiedzenia niniejszej umowy.

 25. W uzasadnionych okolicznościami przypadkach, na warunkach indywidualnie określonych przez Członka Klubu i upoważnionego przedstawiciela Klubu Evergym, w trakcie trwania minimalnego okresu członkostwa Członek Klubu może zaproponować inną osobę na swoje miejsce. Możliwość wejścia na prawa członkowskie osoby trzeciej w miejsce dotychczasowego Członka Klubu uzależniona jest od rozliczenia wszystkich należności na rzecz Klubu Evergym i zgody na takie zastąpienie wyrażonej przez upoważnionego przedstawiciela Klubu Evergym.

 26. Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa mają zastosowanie do odpowiedzialności Klubu Evergym za szkody na osobie i mieniu wniesionym do Klubu Evergym przez Członków Klubu. Odpowiedzialność Klubu Evergym za szkodę na mieniu wniesionym na teren Klubu, jest wyłączna w sytuacji gdy Członek Klubu narusza punkt 30 poniżej.

 27. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie Evergym przyzwoicie, tak aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.

 28. Członkowie Klubu, w trakcie uprawiania jakichkolwiek ćwiczeń sportowych, są obowiązani do noszenia odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania. Obowiązkowa jest zmiana obuwia. Klub Evergym zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie Evergym i do poproszenia Członka Klubu Evergym.

 29. Na terenie pomieszczeń sportowych Klubu Evergym palenie jest zabronione. Zabronione jest wchodzenie na teren Klubu Evergym przez osoby, będące pod wpływem narkotyków, alkoholu i substancji psychotropowych.

 30. Członkowie Klubu zobowiązani się nie wnosić do pomieszczeń Klubu Evergym pieniędzy lub jakichkolwiek przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera itp.) na terenie Klubu Evergym, to jest on zobowiązany do oddania tychże przedmiotów do przechowania na recepcji bądź do umieszczenia ich w schowku przy recepcji.

 31. Schowki w przebieralniach są udostępniane Członkom Klubu w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu Evergym (z wyłączeniem pieniędzy oraz innych kosztowności, o których mowa w pkt. 30). Członkowie Klubu są zobowiązani do opróżnienia zajmowanych schowków. Schowki nieopróżnione przed zamknięciem Klubu danego dnia, mogą zostać otwarte i opróżnione przez personel Klubu Evergym odpowiedzialny za jego prowadzenie. Rzeczy pozostawione w obiekcie sportowym Klubu Evergym i nieodebrane  w terminie 7 dni zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. i następnie rozdysponowane. Za mienie pozostawione niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Klub Evergym nie ponosi odpowiedzialności.

 32. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w zajęciach w Klubie Evergym oraz korzystają z wyposażenia i urządzeń Klubu Evergym wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez jego Członków w Klubie Evergym, chyba że wynikają one z winy Klubu Evergym, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub Evergym.

 33. Członkowie Klubu, którzy mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmujących lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne, nie ma prawa uczestniczyć w jakichkolwiek ćwiczeniach w Klubie Evergym. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do braku przeciwskazań medycznych do wykonywania przez Członka Klubu ćwiczeń fizycznych Klub Evergym może uzależnić zgodę na wstęp do obiektu sportowego Klubu Evergym i/lub zawarcie umowy członkowskiej od dostarczenia Klubowi Evergym odpowiedniego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwskazań  medycznych w odniesieniu do danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę.

 34. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, sala ćwiczeń jest przepełnione lub Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.

 35. Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo odwołać zajęcia jeśli frekwencja wynosi mniej niż 2 osoby.

 36. Podczas ćwiczeń na urządzeniach i maszynach oraz matach obowiązkowe jest korzystanie z ręczników. Jeśli Klient nie posiada swoje ręcznika, może go nabyć na recepcji klubu.

 37. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów, sprzątania lub z innych uzasadnionych okolicznościami przyczyn Klub Evergym zastrzega sobie prawo do zamykania obiektów sportowych Klubu Evergym lub ich części.

 38. Godziny otwarcia obiektów sportowych Klubu Evergym mogą ulegać zmianom, o których Klub Evergym poinformuje Członków Klubu w materiałach informacyjnych, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Klubu Evergym.

 39. Członek Klubu powinien powiadomić Klub Evergym o zmianie swojego adresu lub numeru telefonu.

 40. Klub Evergym jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów Klubu Evergym, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków Klubu, o ile ww. działanie Klubu Evergym nie narusza praw i wolności Członków Klubu, w szczególności prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. O zamiarze i terminach podejmowania przez Klub Evergym ww. działań Klub Evergym powiadomi uprzednio Członków Klubu.

 41. Zaniechanie przez Klub Evergym egzekwowania swoich praw, za jakikolwiek okres i z jakiegokolwiek powodu nie będzie interpretowane, jako zrzeczenie się takich praw. Również na skorzystanie przez Klub Evergym z przysługujących mu uprawnień w przypadku naruszenia umowy przez Członków Klubu nie może być uznawane za aprobatę tego typu zachowań.

 42. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWC zostanie uznane za nieważne, postanowienie takie będzie usunięte, co nie wpłynie na ważność i skuteczność innych postanowień.

 43. Klub Evergym może cedować lub przekazywać prawa płynące z niniejszej umowy osobom trzecim, a także zlecać osobom trzecim wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Członek wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności Klubu Evergym wobec Członka Klubu na podmiot trzeci z tytułu niezapłaconych Opłat Członkowskich.

 44. Pisemne powiadomienia, które są wymagane od którejkolwiek ze Stron winny być wysyłane listem poleconym lub kurierem na adres Stron podany w Formularzu Rejestracyjnym lub inny adres podany przez którąkolwiek ze stron, z wyjątkiem postanowień OWC, które przewidują zawiadomienie poprzez wywieszenie informacji w obiekcie sportowym Klubu Evergym.

 45. Do niniejszej umowy ma zastosowanie prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozpoznawane przez właściwe sądy powszechne.

 46. O wszelkich zmianach OWC Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionych OWC listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionych OWC Członkowi Klubu w Klubie Evergym. W przypadku, gdy Członek Klubu nie akceptuje treści zmienionych OWC, ma prawo rozwiązać Umowę poprzez przedłożenie Klubowi Evergym pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni od otrzymania treści zmienionych OWC.

 47. Przez podpisanie niniejszych OWC, Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Zamknij

Łódź, ul. Sienkiewicza 100

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek- piątek:
6:00 – 22:00

weekend:
9:00 – 17:00

OBSERWUJ NAS
INFO